Notice: Trying to get property 'id' of non-object in /var/www/bipnew/components/com_govarticle/views/category/view.html.php on line 282

ROOT

Jednostka przeprowadzająca kontrolę: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gorzowie Wielkopolskim

Temat/zakres kontroli:

Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Termin kontroli:  25.10.2021 r. – 16.11.2021 r.

Jednostka przeprowadzająca kontrolę: Lubuski Urząd Wojewódzki

Temat/zakres kontroli:

Realizacja zadań ujętych w ustawie o służbie cywilnej (nabory na wolne stanowiska, służba przygotowawcza, oceny pracownicze) i ustawie o dostępie do informacji publicznej. Oszczędne i racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi. Organizacja przyjmowania, rozpatrywania, załatwiania skarg i wniosków. Działanie systemów teleinformatycznych oraz rejestrów publicznych używanych do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. z tym, że działanie systemów teleinformatycznych oraz rejestrów publicznych używanych do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – stan obecny.

Termin kontroli: 18.03.2021 r. do 30.06.2021 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Wizytator

Wewnętrzna procedura naboru do służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim - zarządzenie dostępne pod: https://tiny.pl/7dhfx

Lista osób zakwalifikowanych

Lista osób zakwalifikowanych do następnego etapu

Wyniki

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalista

Wewnętrzna procedura naboru do służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim - zarządzenie dostępne pod: https://tiny.pl/7dhfx

Lista osób zakwalifikowanych

Lista osób zakwalifikowanych do następnego etapu

Wyniki

Informacja nr 2 o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, przeznaczonych do sprzedaży

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, działając na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 2004, z późn. zm.) – dalej r.s.s.g.s., informuje, że posiada do sprzedaży zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego, których wykaz zawiera załącznik do niniejszej informacji.

Osoby zainteresowane kupnem powinny złożyć wniosek, który powinien zawierać:

- dane osoby fizycznej (imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz telefon kontaktowy)lub w przypadku pozostałych podmiotów (nazwę, adres i siedzibę, telefon kontaktowy, NIP),

- nazwę i numer inwentarzowy składnika majątku, który zamierzają nabyć.

Wniosek powinien być skierowany do Lubuskiego Kuratora Oświaty oraz być złożony w nieprzekraczalnym terminie do 1 października 2021 r. do godziny 15:00  na adres: Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 10, 66-400 Gorzów Wielkopolski.

Rzeczowe składniki majątku ruchomego można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w siedzibie Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim. Telefon kontaktowy: 95 725 50 29.

Podkategorie