Szanowni Państwo
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie Miast i Gmin,
Wójtowie Gmin
woj. lubuskiego

 

KO.I.3122.3.2.2020.JH Gorzów Wielkopolski, 4 stycznia 2021 r.

Sprawa: rozliczenie roczne dotacji za 2020 r – zasiłki szkolne i stypendia szkolne.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o dokonanie szczegółowego rozliczenia przekazanych środków finansowych na realizację zadania związanego z dofinansowaniem świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, z późn. zm.). Rozliczenia należy dokonać na formularzach:

  • „Rozliczenie roczne z wykorzystania dotacji w 2020 r. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym”,
  • „Informacja o wykorzystaniu w roku 2020 środków na realizację pomocy materialnej w formie zasiłków szkolnych i stypendiów szkolnych”.

Do ww. druków rozliczenia proszę załączyć kopię przelewu bankowego, potwierdzającego zwrot kwoty niewykorzystanej dotacji.

Zwrotu dotacji należy dokonać na rachunek Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego o numerze 27 1010 1704 0023 3613 9135 0000.

Przy rozliczaniu ww. dotacji w części dotyczącej wysokości wkładu własnego, proszę zwrócić szczególną uwagę na przepisy art. 70 ustawy z dnia 27 października 2017 roku
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029, z późn. zm.).

Druki rozliczenia dostępne są do pobrania na stronie internetowej Kuratorium Oświaty pod adresem: www.bip.ko-gorzow.edu.pl w zakładce „Wzory wniosków”.

Proszę o przesłanie rozliczenia w terminie do dnia 22 stycznia 2021 r. w postaci papierowej na adres Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 10,
66-400 Gorzów Wielkopolski albo elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

wz. Lubuskiego Kuratora Oświaty

Magdalena Machowska

Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji

Pliki do pobrania w sekcji "załączniki"

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 07 styczeń 2021 14:12 Łukasz Moskaluniec
Artykuł został zmieniony. czwartek, 07 styczeń 2021 14:13 Łukasz Moskaluniec
Artykuł został zmieniony. czwartek, 07 styczeń 2021 14:13 Łukasz Moskaluniec
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 07 styczeń 2021 14:13 Łukasz Moskaluniec
Artykuł został zmieniony. czwartek, 07 styczeń 2021 14:14 Łukasz Moskaluniec