LOGO
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Rządowy program pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna”.

Rządowy program pomocy uczniom w 2018 r – „Wyprawka szkolna”.

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast,

Burmistrzowie Miast i Gmin,
Wójtowie Gmin
województwa lubuskiego

W związku z podjęciem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowań do realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna” informuję, że projekt uchwały wraz załącznikiem oraz projekt rozporządzenia dostępny jest na stronie www. legislacja.rcl.gov.pl[1].

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o zebranie danych
nt. występujących potrzeb w zakresie dofinansowania podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w roku szkolnym 2018/2019.

Zgodnie z opracowanym projektem Rządowego program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2018 r. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia               w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmie się uczniów :

1)     słabowidzących,

2)     niesłyszących,

3)     słabosłyszących,

4)     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5)     z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6)     z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7)     z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8)     z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7,

– posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy – Prawo oświatowe[2] albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe[3], uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klas I i II branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną                      z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy III szkoły podstawowej, klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowych szkołach I stopnia, klas I i II branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

alt

Dofinansowanie zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także zakupu materiałów edukacyjnych, będzie wynosić:

Uprzejmie proszę o przygotowanie danych, zgodnie z załączoną tabelą,
i przesłanie w terminie do dnia 6 lipca 2018 r. w formie elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. oraz w formie papierowej (po uzupełnieniu o właściwe podpisy i pieczątki) do Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 10. Proszę również o przekazanie informacji negatywnych. Tabela dostępna jest do pobrania             w BIP na stronie internetowej Kuratorium Oświaty www.bip.ko-gorzow.edu.pl, w zakładce wzory wniosków.

Gminy właściwe ze względu na siedzibę szkoły będą wypłacały należności za zakup podręczników i materiałów edukacyjnych szkołom prowadzonym przez jednostki samorządu terytorialnego inne niż gminy. W związku z tym, dane składane przez prezydentów, burmistrzów i wójtów, powinny obejmować również szkoły, dla których organem prowadzącym jest starosta.  Starostowie nie składają wniosków o dotację na realizację Programu.

[1] https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12312653/katalog/12516131#12516131

[2] Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996).

[3] Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203).

 

Załącznik:

- tabela.