Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa lubuskiego w 2023 roku.

 

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 29 marca 2023 r. przez Lubuskiego Kuratora Oświaty otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa lubuskiego w 2023 roku, wpłynęły 73 oferty.

Powołana do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert Komisja dokonała oceny formalnej i merytorycznej wszystkich ofert, które wpłynęły do Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. do dnia 28 kwietnia 2023 r., do godziny 15:00.

Komisja szczegółowo przeanalizowała złożone oferty. Ocenianej ofercie można było przyznać maksymalnie 55 punktów. Aby otrzymać dofinansowanie, oferta powinna otrzymać co najmniej 28 punktów. Stwierdzono, że:

- w odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęły 73 oferty;

- ocenie merytorycznej poddano 68 ofert;

- 46 ofert zostało pozytywnie ocenionych wg kryteriów zawartych w ogłoszeniu Lubuskiego Kuratora Oświaty;

- 22 oferty nie spełniały wymogów określonych w ogłoszeniu – zostały odrzucone ze względów formalnych lub merytorycznych;

- 5 ofert wycofano z udziału w otwartym konkursie ofert;

- 32 oferty uzyskały dofinansowanie (łączna wartość dotacji 871 562,80 zł);

- 14 ofertom nie przyznano dofinansowania ze względu na brak środków finansowych.

Wykaz ofert dofinansowanych znajduje się w załączniku poniżej.

Podmioty, którym została przyznana dotacja, będą zobowiązane do zawarcia umowy.                        

Terminy podpisywania umów zostaną wyznaczone do dnia 2 czerwca 2023 r. na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.

Przypominam o obowiązku dokonania rejestracji wypoczynku w bazie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Zaświadczenie o zgłoszeniu wypoczynku organizator wypoczynku zobowiązany jest dostarczyć po ogłoszeniu wyników konkursu (przesłać na ww. adres e-mail), nie później jednak, niż do momentu podpisania umowy (zgodnie z § 9 ust. 2 ogłoszenia otwartego konkursu ofert).

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Wyniki xlsx xlsx 16.56 KB Super User
Wyniki pdf pdf 400.41 KB Super User
Wyniki skan pdf 157.60 KB Patryk Ciepły
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 26 maj 2023 15:00 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 26 maj 2023 15:11 Patryk Ciepły Porównaj
Artykuł został zmieniony. piątek, 26 maj 2023 15:22 Patryk Ciepły Porównaj